دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


هر عمل ارادي كه انسان رزرو هتل انجام ميدهد، نتيجهي يك تصميم است و در فرايند تصميمگيري، معيارهاي متعـددي دخيـل هستند. رزرو هتل يكي از تصميمهاي مهمي كه گردشگران اتّخاذ ميكننـد، انتخـاب هتـل محـلِّ اقامـت اسـت.  رزرو هتل بـه بيـان رزرو هتل ديگـر،گردشگران با توجه به مواردي، هتل محلِّ اقامت خود را انتخاب ميكنند. يكي از اهـداف مهـمِّ پـژوهش رزرو هتل حاضـر، تعيـين معيارهاي انتخاب هتل از ديدگاه گردشگرانِ خواستارِ اقامت در هتلهاي تهران است. شناسايي رزرو هتل معيارهـاي انتخـاب هتـلميتواند به مديران هتلها و مسئولان دستاندركار ياري رساند تا بر اساس ديدگاههاي رزرو هتل مشتريان مستقيم هتلها و مـدلي مدو، در بهبود كيفيت هتلداري و تصميمگيريهاي صحيح براي توسعهي اين صنعت، تـلاش بيشـتري انجـام دهنـد.علاوهبرآن، يافتههاي پژوهش حاضر، ميتوانند زمينهساز رزرو هتل پژوهشهايي در مورد ارزيابي كيفي هر يك از هتلهاي تهـران و توسعهي سيستمهاي اطلاعاتي لازم، براي شناسايي نيازهاي مشتريان و بهبود كيفـي ارائـهي خـدمات باشـند. در ايـن پژوهش، معيارهاي رزرو هتل شناساييشده براي انتخاب هتل، به زبان منطق فازي نيز ارائه شدهاند. منطق فازي، يك منطـق چنـدارزشي رزرو هتل است كه در آن بهجاي درست يا نادرست، سياه يا سفيد و صفر يا يك، سايههاي نامحدودي از خاكستري بين سياه  رزرو هتل و سفيد وجود دارد رزرو هتل و فواصل بين ديدگاهها نيز در نظر گرفته ميشوند. پديدههاي منطقـي و رياضـي بـر اسـاس مبـاني و اصول رزرو هتل كلاسيك علمي تنها دو حالت دارند: درست يا  رزرو هتل نادرست (2011., al et Sohrabi; 2007, Kasku .(منطـق فـازي به سرشت انديشيدن و تصميمگيري بشر نزديكتر است. انسان همواره، واژهها و گفته هايي رزرو هتل را بر زبان جاري ميسـازد كـه مرزهاي روشني ندارند.

 

برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
نوشته شده در چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 10:51 توسط : مسعود | دسته : | 15 بازدید
  • []


  • سفارش تبليغات
    پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب | گیت کنترل تردد | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | طلایاب | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | هاست لینوکس ارزان | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | لباس هندی | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | خرید سرور مجازی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | گروه تلگرام وکلا | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
    X
    تبليغات