دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


هر پیام متناسب با اندازه متن آن )بر پنل پیامک حسب تعداد حروف( ممکن است متشکل پنل پیامک از يک يا چند پیامک باشد. هر Part معادل يک پیامک در پنل پیامک پیام ميباشد. بیشینه تعداد کاراکترها در Part اول ۷0 کاراکتر، از Part دوم به بعد ۶۶ کاراکتر و در کل پیام ۶40 پنل پیامک کاراکتر است. 2-2 هزينه ارسال پیامک بر اساس قیمت اعالمشده توسط شرکت پشتیبان، تعداد  پنل پیامک پیامک موردنیاز اعالمشده و طول پیامک ارسالي محاسبه ميگردد. 2-3 پسسس از ايجسساد حسسساب پنل پیامک کسساربری، کسساربر سسسامانه قسسادر خواهسسد بسسود تسسا اطالعسسات حسسساب خسسود را، از جملسسه تعسسداد پیامکهای ارساليبه هر حساب کاربری ايجاد شده در سامانه، خط يا خطوطي جهت ارسال پیامک تخصیص داده ميشود. خطهای اختصاصي از دو نوع خدماتي و تبلیغاتي ميباشند. 3-1 خطوط پنل پیامک تبلیغاتي، خطوطي هستند که پیامکهای ارسالي از آنها به شمارههايي که دريافت پیامک تبلیغاتي را غیر  پنل پیامک فعال کردهاند، تحويل داده نميشود. ارسال پیامکهای تبلیغاتي )مانند اطالع رساني درمورد برگزاری همايشها، پنل پیامک دعوتنامه کنفرانسها و ...( و تجاری ) مانند برگزاری دوره يا کارگاه آموزشي با ذکر هزينه ثبت نام و ...(، تنها از طريق اين خطوط امکان پذير است. 3-2 خطوط خدماتي، خطوطي هستند که صرفاً جهت ارسال پیامک به پنل پیامک شمارهای خاص و بهمنظور اطالعرساني مورداستفاده قرار ميگیرد و ارسال پیامک با استفاده از اين خطوط پنل پیامک بهتمامي مشترکین حتي کسانيکه دريافت پیامکهای تبلیغاتي را غیرفعال کردهاند نیز، امکانپذير است. پنل پیامک ولي ارسال پیامکهای تبلیغاتي و تجاری از خطوط خدماتي مجاز یست و تخطي از اين امر شامل جريمه های  پنل پیامک سنگین مالي )000،000،000،1 ريال و بیشتر، با توجه به متن و تعداد پیامکهای ارسالشده( از سوی همراه اول پنل پیامک ميشود که پرداخت جريمه بر عهده واحد متخطي ميباشد.  و مانده اعتبار، در سامانه مشاهده کند.

 

نوشته شده در چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 10:52 توسط : مسعود | دسته : | 15 بازدید
  • []


  • صفحه قبل 1 صفحه بعد
    سفارش تبليغات
    سفر به ترکیه | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب تصویری | میز کانتر | گیت کنترل تردد | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | طلایاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| فلزیاب | ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | ساخت وبلاگ رایگان | دکتر نوروزیان | دکوراسیون داخلی اصفهان | سفر به روسیه | محمد دبیری
    X
    تبليغات