دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


هر پیام متناسب با اندازه متن آن )بر پنل پیامک حسب تعداد حروف( ممکن است متشکل پنل پیامک از يک يا چند پیامک باشد. هر Part معادل يک پیامک در پنل پیامک پیام ميباشد. بیشینه تعداد کاراکترها در Part اول ۷0 کاراکتر، از Part دوم به بعد ۶۶ کاراکتر و در کل پیام ۶40 پنل پیامک کاراکتر است. 2-2 هزينه ارسال پیامک بر اساس قیمت اعالمشده توسط شرکت پشتیبان، تعداد  پنل پیامک پیامک موردنیاز اعالمشده و طول پیامک ارسالي محاسبه ميگردد. 2-3 پسسس از ايجسساد حسسساب پنل پیامک کسساربری، کسساربر سسسامانه قسسادر خواهسسد بسسود تسسا اطالعسسات حسسساب خسسود را، از جملسسه تعسسداد پیامکهای ارساليبه هر حساب کاربری ايجاد شده در سامانه، خط يا خطوطي جهت ارسال پیامک تخصیص داده ميشود. خطهای اختصاصي از دو نوع خدماتي و تبلیغاتي ميباشند. 3-1 خطوط پنل پیامک تبلیغاتي، خطوطي هستند که پیامکهای ارسالي از آنها به شمارههايي که دريافت پیامک تبلیغاتي را غیر  پنل پیامک فعال کردهاند، تحويل داده نميشود. ارسال پیامکهای تبلیغاتي )مانند اطالع رساني درمورد برگزاری همايشها، پنل پیامک دعوتنامه کنفرانسها و ...( و تجاری ) مانند برگزاری دوره يا کارگاه آموزشي با ذکر هزينه ثبت نام و ...(، تنها از طريق اين خطوط امکان پذير است. 3-2 خطوط خدماتي، خطوطي هستند که صرفاً جهت ارسال پیامک به پنل پیامک شمارهای خاص و بهمنظور اطالعرساني مورداستفاده قرار ميگیرد و ارسال پیامک با استفاده از اين خطوط پنل پیامک بهتمامي مشترکین حتي کسانيکه دريافت پیامکهای تبلیغاتي را غیرفعال کردهاند نیز، امکانپذير است. پنل پیامک ولي ارسال پیامکهای تبلیغاتي و تجاری از خطوط خدماتي مجاز یست و تخطي از اين امر شامل جريمه های  پنل پیامک سنگین مالي )000،000،000،1 ريال و بیشتر، با توجه به متن و تعداد پیامکهای ارسالشده( از سوی همراه اول پنل پیامک ميشود که پرداخت جريمه بر عهده واحد متخطي ميباشد.  و مانده اعتبار، در سامانه مشاهده کند.

 

نوشته شده در چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 10:52 توسط : مسعود | دسته : | 22 بازدید
  • []


  • صفحه قبل 1 صفحه بعد
    سفارش تبليغات
    میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
    X
    تبليغات